Hyppää sisältöön

Vuokrausehdot

1. Autonvuokraussopimuksen syntyminen

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina ”Vuokranantajan” sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä.

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.

Vuokrasopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että Vuokraaja on antanut luvan luottotietojen tarkistukseen.

2. Auton luovutus vuokraajan käyttöön

Vuokranantajan on luovutettava auto Vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Auton luovutus tapahtuu ilman erillistä sopimusta klo.16.00. Lisäksi Vuokranantajan tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.

Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokranantajan tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle ja nämä tulee kirjata vuokrasopimukseen.

3. Auton käyttö vuokrauksen aikana

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, sekä jäällä ajamiseen on kielletty.

Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole Vuokranantajan kanssa erikseen sovittu. Tupakointi autossa on kielletty, sekä kotieläinten kuljetus autossa on ilman erillistä sopimusta kielletty.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti-, pysäköintivirhe- ja ylikuormamaksuista, sekä rikesakoista, ylinopeudesta ja muista liikennerikoksista tai rikkomuksista aiheutuneista sakoista, tietullimaksuista sekä ruuhkamaksuista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokranantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen.

4. Vuokraajan vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana, omavastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset, sekä maksamaan auton korjauksen ajalta, enintään kuitenkin 30vrk:n ajalta, seisonta-ajan korvauksena 100€/alkava vuorokausi. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu 1200€:n suuruiseen perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen sekä muut virheelliset nestetäytöt, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen huonokuntoisilla teillä tai -alueilla, tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan vuokranantajalle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokranantaja saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. Menettely autoa kohdanneessa vahinko- tai rikkoutumistapauksessa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava välittömästi myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokranantajalle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti. Vuokranantaja vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen, että virhe tai vika on vuokranantajan vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokranantajan kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokranantajalle.

6. Vuokran maksaminen

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa ennakkoon sopimuksen mukaisen vuokran Vuokranantajan osoittamalle tilille.Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

Erityisesti todetaan, että Vuokranantajalla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajalta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia mm. seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta, sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti.

7. Vuokranantajan vastuu autossa olevasta virheestä ja viivästyksestä

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokranantajalta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli Vuokranantaja ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, on Vuokraajalla oikeus saada korvaus viivästyksestä hänelle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista. Vuokranantajan korvausvastuu on rajattu kuitenkin enimmillään Vuokraajan maksamaan vuokrahintaan.

8. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Auton palautus tulee tapahtua ilman erillistä sopimusta klo.12.00 mennessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu Vuokranantajan hallintaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu, eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokranantaja voi ilmoittaa asian poliisille. Viivästyneestä palautuksesta peritään Vuokraajalta palautusviiveen ajalta 30€/alkava tunti, sekä korvaus viiveestä Vuokranantajalle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla, sisältä siivottuna sekä WC- ja harmaavesisäiliö tyhjennettyinä sekä toinen kaasupullo täytenä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle auton sisätilojen siivous- ja puhdistuskustannukset. Työajalta veloitetaan 90€/h. Lisäksi WC:n tyhjennyksestä veloitetaan 100€ ja harmaavesisäiliön tyhjennyksestä 50€.Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, veloitetaan täydennettävä polttoaine sekä lisäksi 50€ tankkausmaksu. Vuokranantaja ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Auton palauttaminen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta hyvitykseen. Mikäli auton poikkeuksellisesta palautusajasta ei ole sovittu ennen vuokrauksen alkua, niin Vuokranantajalla on oikeus veloittaa auton vastaanotosta 70€/h.

10. Sopimuksen sitovuus ja purkaminen

Varaus on molemminpuolisesti sitova, kun Vuokraaja on suorittanut sovitun varausmaksun. Vuokraajalla on 1 vrk aikaa suorittaa varausmaksu. Tämän ajan ylityttyä varaus ei ole enää Vuokranantajaa sitova. Vuokraajan suorittaman sitovan varauksen irtisanomistapauksessa erääntyvät seuraavat peruutusmaksut laskettuna ensimmäisestä vahvistetusta varauksesta:

  • 30 päivään asti ennen vuokrauksen alkua 20 % vuokrahinnasta, vähintään kuitenkin 200 euroa
  • 29 – 15 päivää ennen vuokrauksen alkua 40 % vuokrahinnasta, vähintään kuitenkin 300 euroa
  • Vähemmän kuin 14 päivää ennen vuokrauksen alkua 50 % vuokrahinnasta, vähintään kuitenkin 300 euroa.

Vuokraajan vahvistamaa varausta voidaan muuttaa viimeistään 60 päivää ennen sovitun vuokrauksen alkua, mikäli vuokranantajalla on toisaalla vapaata kapasiteettia ja haluttu vaihtoehtoinen varaus vastaa laajuudeltaan ensimmäistä varausta. Varauksen muutokset ovat mahdollisia vain saman vuoden aikana. Myöhemmin tapahtuvat varauksen muutokset eivät ole mahdollisia. Varauksen muutoksen kuluista peritään maksu ajankohtaisen hintaluettelon mukaisesti. Laillisia vaatimuksia varauksen vaihdolle tai päivämäärien muutoksille ei ole. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai Vuokraaja on antanut virheellisiä tietoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokranantajan vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokranantaja toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

11. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokranantajan kotipaikkaa lähinnä sijaitseva käräjäoikeus.